Dbamy o środowisko

Odnawialne
Źródła Energii

OZE

Odnawialne Źródła Energii

Unia Energetyczna (UE) powstała z pakietów, polityk i propozycji, które pokazują, jak obawy związane z funkcjonowaniem rynków energetycznych przeistaczały się stopniowo w dążenia do promocji odnawialnych źródeł energii (OZE) i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. 

W historii Europy energia odegrała istotną rolę jako bodziec do współpracy. Podpisany w 1951 roku Traktat Paryski ustanowił Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Natomiast, zawarty w 1957 roku, traktat “Euratom” miał wzmocnić europejską integrację dzięki rozwojowi energii jądrowej. Gospodarczą bazę współpracy energetycznej rozwinięto Traktatem Rzymskim z 1957 roku, powołując do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą.

Wczesne lata integracji europejskiej zostały zdominowane przez kwestie zaopatrzenia w energię – napotkano problem w postaci izolacji narodowych rynków energetycznych wywołany przez krajowe protekcjonistyczne polityki energetyczne. Pierwszą poważną próbą pogłębienia integracji i wyeliminowania barier w transgranicznym obrocie, także energią, był “Jednolity Akt Europejski” z 1987 roku. Już w latach 80-tych XX wieku pojawiła się świadomość wpływu człowieka na klimat. W protokole z 1997 roku (z Kioto) UE zobowiązała się obniżyć średnioroczną emisję gazów cieplarnianych z okresu 2008–2012 o 8% w stosunku do poziomu z roku 1990.

Obecnie zagrożenia klimatyczne coraz silnej wpływają na unijną politykę energetyczną. Pakiet klimatyczno-energetyczny z 2007 roku określił wiążące cele w zakresie zrównoważonej gospodarki do roku 2020 – zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii oraz poprawę efektywności energetycznej o 20%. Polska energetyka ściga się z czasem. Stawką jest osiągnięcie na koniec roku 2020 poziomu minimum 15% energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, do czego obliguje nas unijna dyrektywa.

W 2018 roku przyjęto nowe wytyczne polityki klimatyczno-energetycznej Europy. Udział OZE do 2030 roku ma się zwiększyć do 32%, a efektywność poprawić o 32,5%. W Polsce to ma być co najmniej 25%.

Aby spełnić wymogi Poruzumienia Paryskiego (z 2015 roku, ratyfikowanego przez Polskę w październiku 2016 roku) w sprawie polityki klimatycznej Europy, do 2050 roku musimy całkowicie zrezygnować z paliw kopalnych w sektorze energetycznym. Dzięki istniejącym technologiom magazynowania energii oraz reagowania na popyt na energię, jest już technicznie wykonalne stworzenie w Europie systemu energetycznego opartego tylko i wyłącznie na odnawialnych źródłach energii. W Europie, do 2050 roku, zapotrzebowanie na energię można zmniejszyć o połowę tylko poprzez samo zastąpienie paliw kopalnych przez odnawialne źródła energii w skali jeden do jednego. I tutaj drzemie największy potencjał w przejściu w 100% na OZE.

Najnowsze analizy przeprowadzone przez Energy Watch Group przewidują ogromny udział energii fotowoltaicznej i wiatrowej w scenariuszu 100% OZE w sektorze elektroenergetycznym: odpowiednio 62% i 32%. Energia elektryczna, pompy ciepła i jego sezonowe magazynowanie mają stanowić większość energii w sektorze budownictwa. Baterie i ogniwa paliwowe pozwolą na dekarbonizację transportu drogowego, a paliwa syntetyczne oraz “biopaliwa produkowane w sposób zrównoważony” zastąpią paliwa kopalne w lotnictwie i transporcie morskim.

W Polsce największy optymizm panuje co do perspektyw rozwoju fotowoltaiki. Wśród mikroinstalacji prosumenckich źródła tego typu stanowią dziś już 99% ogółu. 

alternative-energy-safe-energy.jpg
rapeseed-4524007_1280
alternative-energy-video-img.jpg
Stalmark

Dbamy o czystszą energię

Producent kotłów to odpowiedzialna rola względem naszych klientów i środowiska. Stalmark wywiązuję się z tego zadania w każdym calu. Nasze kotły używają paliw spełniających aktualne normy środowiskowe, n.in. pelletu i ekogroszku. Kotły centralnego ogrzewania marki Stalmark spełniają normy dwóch sztandarowych programów związanych z ekologią:

leaf-solid (2)

Mają najwyższy stopień sprawności - nasze kotły to kotły 5 klasy

produkują mniej zanieczyszczeń, a ponadto są bardziej wydajne. Dzięki temu przy spalaniu mniejszej ilości paliwa dają więcej energii cieplnej i wydzielają znacznie mniej szkodliwych substancji do atmosfery.

leaf-solid (2)

Posiadają certyfikat Ecodesign

spełniają zatem dyrektywę Unii Europejskiej na temat wymagań energetyczno-emisyjnych dla pieców c.o. Wymaga ona, by kocioł c.o. odznaczał się bardzo wysoką sprawnością energetyczną, oraz bardzo niski stopień emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Uchwyty do fotowoltaiki

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na instalacje fotowoltaiczne Stalmark wprowadził do oferty uchwyty do paneli fotowoltaicznych.

Ekologiczne kotły Stalmark

Kotły 5 klasy z certyfikatem ECODESIGN