Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie.
2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
a) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
b) Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
c) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
d) Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu (w tym: dane klienta służące realizacji składanych zamówień, historia zamówień, dane preferencjach Klienta dotyczących wybranych funkcjonalności Sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień) itd.
e) Regulamin – niniejszy regulamin.
f) Sklep lub sklep internetowy – sklep internetowy, działający pod adresem www.stalmark.pl, prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje towary Klientom;
g) Sprzedawca – Stalmark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Chemików nr 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000669266, NIP: 5512629442, Regon: 366852159, Tel/fax +48 33 476 13 26, email: biuro@stalmark.pl
h) Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827).
i) Towary – towary (rzeczy) dostępne za pośrednictwem Sklepu.
3. Podane w Sklepie ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
4. Ceny w Sklepie podawane w polskich złotych, w wysokości brutto (po doliczeniu ew. ceł, podatku VAT i innych podatków). Ceny te nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (zamówienia), zgodnie z §3 ust. 1 i 2.

§2 Rejestracja konta
1. Klienci mają możliwość zarejestrowania się na witrynie Sklepu, co skutkuje założeniem Konta.
2. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez:
a) wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym co najmniej wypełnienie pól oznaczonych jako obligatoryjne, Są to: imię i nazwisko lub firmę, adres, adres wysyłki (jeżeli jest inny) oraz adres poczty elektronicznej, a w przypadku przedsiębiorców – także NIP oraz REGON,
b) zaakceptowanie treści Regulaminu oraz polityki plików cookie.
3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku). Konto klienta zostaje założone z chwilą potwierdzenia.
4. Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: biuro@stalmark.pl
5. Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.
6. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
a) Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,
W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.
7. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

§ 3 Składanie zamówień
1. Klient może za pośrednictwem Sklepu dokonywać zakupu Towarów. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.
2. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:
a) określić sposób dostawy i płatności, a także potwierdzić całkowitą cenę Towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne cło oraz koszty dostawy i dokonania płatności – jeśli występują)
b) potwierdzić dane zgromadzone w Koncie, a w przypadku Klientów niezalogowanych – podać dane określone w §2 ust. 2 powyżej oraz zaakceptować treść „regulaminu” i „polityki prywatności i plików cookie” (lub zalogować się).
3. Na koniec, w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Klient powinien kliknąć „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Od tej chwili nie ma już możliwości zmiany treści zamówienia.
4. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. ust. 2 lit. a powyżej).
5. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 4, do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierająca pisemne potwierdzenie warunków złożonej oferty (zamówienia).
6. Do zawarcia umowy sprzedaży wybranego Towaru(ów) między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) – w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na adres podany przez Klienta. Wiadomość ta powinna zawierać kopię niniejszego regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia, a także informacje oznaczone w ust. 2 lit. a powyżej.
7. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 5, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia), o której mowa w ust. 6.
8. Sprzedawca przewiduje możliwość zawierania umów sprzedaży Towarów dostępnych w Sklepie z pominięciem serwisu internetowego, za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego itd. W takim przypadku, niezwłocznie po osiągnięciu porozumienia co do treści przyszłej umowy, Sprzedawca prześle Klientowi za pomocą poczty elektronicznej, fax-em lub przy wykorzystaniu innego Trwałego nośnika informację obejmującą: a) kopię niniejszego regulaminu oraz b) treść uzgodnionego zamówienia (dane wskazane w ust. 2 lit. a powyżej). Umowa sprzedaży Towarów zawarta jest z chwilą, gdy Klient potwierdzi warunki określone w ww. informacji, co zostanie utrwalone na Trwałym nośniku. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi okoliczność zawarcia umowy sprzedaży Towarów na Trwałym nośniku.

§4 Zapłata
1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:
• płatność przelewem bankowym,
Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.
2. Skorzystanie z niektórych sposobów płatności wymaga zawarcia przez Klienta umowy w przedmiocie realizacji płatności z określoną osobą trzecią (pośrednikiem płatności). Sprzedawca nie jest stroną owych umów, a jedynie udostępnia dane osobowe Klienta pośrednikowi płatności w niezbędnym zakresie.
3. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z § 3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.
4. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi odpowiednią fakturę VAT lub paragon (zgodnie z wyborem Klienta) i załącza ów dokument do Towaru.
5. Zapłata powinna być dokonana przed dostawą Towarów.
Przelewów należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy:
PEKAO S.A. Konto: 66 1240 4197 1111 0010 8689 3245

§5 Realizacja zamówienia i dostawa Towarów
1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym.
2. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.
3. Możliwe sposoby dostawy to:
• odbiór osobiście w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ______________,
• dostawa przez Sprzedającego środkami własnymi lub za pośrednictwem osób trzecich.
4. Sposoby dostawy, inne niż odbiór osobisty, mogą być realizowane przez Sprzedawcę za pomocą osób trzecich (przewoźników). W przypadku wyboru jednego z owych sposobów dostawy, Sprzedawca udostępnia dane osobowe Klienta danemu przewoźnikowi w niezbędnym zakresie.
5. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z § 3. Nadto, informacje o aktualnych stawkach dostępne są także przez cały czas na witrynie Sklepu.
6. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Sprzedawca zobowiązuje się, że przekaże Towary przewoźnikowi (względnie: udostępni je do odbioru w swej siedzibie) w terminie określonym przy ich opisie, zamieszczonym w Sklepie. Czas, w którym Towary wydane zostaną Klientowi przez dostawcę, uzależniony jest natomiast od wybranego sposobu dostawy – i wynosi:
• w przypadku dostawy bezpośrednio przez Sprzedającego: ………….. dni
• w przypadku dostawy za pośrednictwem usług przewoźnika: …………… dni
7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 6 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie czasu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.
8. Klienci proszeni są o dokładne sprawdzenie stanu Towaru, a przypadku stwierdzenia, iż jest on uszkodzony – o odmowę odbioru i podpisanie odpowiedniego protokołu. Dla uniknięcia wątpliwości, Sprzedawca oświadcza, że wykonanie wspomnianych czynności nie stanowi obowiązku Klienta.
9. Adres, na który towar ma być wysłany, powinien znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie realizuje dostaw poza ten obszar.

§6 Odpowiedzialność za wady
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2017.459 z p.zm.).
2. Wady towarów (reklamacje) można składać między innymi z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie stalmark.pl,za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@stalmark.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w § 1.
3. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
a) nr faktury wystawionej w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja.
b) opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła.
c) czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji
– przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy pod adresem
STALMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim

§7 Konsumenckie prawo odstąpienia
1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.
2. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
3. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.
4. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:

Klient powinien odesłać Sprzedawcy Towar na adres STALMARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Chemików 1,32-600 Oświęcim
a) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.
b) Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta.
Sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klienta nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
8. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U.2017.683), w tym w szczególności umów:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
g) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§8 Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu
1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U.2017.1219; dalej: u.ś.u.d.e.), których treścią jest używanie funkcjonalności Sklepu – obejmujących w szczególności rejestrację Konta, a także zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów dostępnych w Sklepie, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.
3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu
4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.
5. Klient zobowiązuje się do
a) niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
c) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy,
6. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: biuro@stalmark.pl. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.
7. Niniejszy Regulamin, w tym zwłaszcza niniejszy paragraf, stanowi jednocześnie regulamin usług wskazanych w ust. 1 rozumieniu art. 8 u.ś.u.d.e. i jest stale dostępny na witrynie Sklepu. Warunki utworzenia i usunięcia Konta Klienta określa § 2 powyżej.
8. Wyświetlenie strony Sklepu zawierającej wtyczkę może skutkować przekazaniem do serwisu „macierzystego” określonych informacji, których zakres będzie uzależniony w szczególności od tego, czy Klient skorzystał z funkcjonalności dostępnej za pośrednictwem wtyczki, a w przypadku serwisów społecznościowych – czy był zalogowany w obrębie danego serwisu.

§9 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca, którego dane wskazano w § 1 powyżej. Klienci mogą nawiązać kontakt Inspektorem Ochrony Danych (IOD), wyznaczonym przez Sprzedawcę, za pośrednictwem nr tel. +48 33 476 13 26 lub poczty elektronicznej biuro@stalmark.pl
2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanym dalej RODO) – przez okres prowadzenia działań nakierowanych na realizację celów w związku z którymi zostały zebrane.
3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu:
a) wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży lub innych umów zawartych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w szczególności w związku z rejestracją Konta lub złożeniem zamówień. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest wykonanie umowy z Klientem lub podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
b) wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
c) promowania towarów lub usług własnych, a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Niezależnie od powyższego – Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w oparciu o wyrażoną przezeń, dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim wypadku zakres przetwarzania będzie odpowiadał treści zgody. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta.
5. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy do wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.
6. Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w celu w przypadku, gdy Sprzedawca będzie do tego uprawniony lub zobowiązany na podstawie przepisów prawa. Odbiorami danych mogą być zwłaszcza: osoby obsługujące infrastrukturę lub systemy informatyczne, podwykonawcy, osoby świadczące usługi związane z wykonaniem lub ulepszeniem procesu sprzedaży (np. pośrednicy płatności, banki, agencje reklamowe, kurierzy lub przewoźnicy), a także doradcy (np. w zakresie obsługi rachunkowej lub prawnej) lub audytorzy.
7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób stanowiący profilowanie.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
9. Klient ma prawo dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Prawo sprzeciwu przysługuje Klientowi zwłaszcza w przypadku gdy brak podstawy do przetwarzania danych lub gdy dane przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.
10. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§10 Zmiany regulaminu
1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Klienci, którzy dokonali rejestracji i założyli Konto zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie.
2. W razie braku akceptacji zmian, Klient może przesłać Sprzedawcy stosowne oświadczenie – co skutkuje niezwłocznym usunięciem Konta.
3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia – które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych.

§11 Postanowienia końcowe
1 Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.
2 W przypadku Klientów, będących Konsumentami, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii), ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ust. 1 stosuje się takim zakresie, w jakim nie wyłącza zastosowania przepisów obowiązujących w państwie stałego pobytu Konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zob. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych [Rzym I, Dz.U.UE.L.2008.177.6]).

Załącznik nr 1 do regulaminu – wzór formularza odstąpienia (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: ………………………
(dane Sprzedawcy)

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*):
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2 do regulaminu – Polityka plików Cookies

§1
1. Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania przez Sprzedawcę informacji oraz dostępu Sprzedawcy do informacji już przechowywanej na Urządzeniach Klienta w formie plików Cookies.
2. Wszelkie pojęcia, zdefiniowane w Regulaminie, zachowują swoje znaczenie także na gruncie ni niniejszej Polityki. Nadto, następującym pojęciom nadaje się poniższe znaczenie:
a) Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient korzysta ze stron internetowych Sklepu.
b) Cookies Własne – oznacza Cookies zamieszczane przez Sprzedawcę, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
c) Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez osoby trzecie, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
d) Polityka – niniejszej Polityka plików Cookiem, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.
e) Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu.

§2
1. Sprzedawca za pomocą plików Cookies przechowuje na Urządzeniu Klienta informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanej – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
2. Sprzedawca wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia.
3. Korzystanie przez Sprzedawcę z plików Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Urządzeniu Klienta i oprogramowaniu zainstalowanym w tym Urządzeniu.

§3
1. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Własne w celu dostosowania zawartości Sklepu do preferencji i potrzeb Użytkownika, w szczególności przy uwzględnieniu rodzaju Urządzenia za pomocą którego Użytkownik korzysta ze Sklepu.
2. Sprzedawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu tworzenia zbiorczych statystyk i analiz, służących monitorowaniu sposobu korzystania ze Sklepu przez Klientów – co umożliwia jak najlepsze dostosowanie go do potrzeb Klientów. W tym zakresie Sprzedawca korzysta z usług:
a) Google Analytics – w ramach której w chwili otworzenia Serwisu następuje odczytanie, napisanie i wysłanie na zabezpieczony serwer Google informacji o pochodzeniu użytkowników identyfikowanych na podstawie IP. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na witrynie Google (https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl).
b) Google AdWords oraz Facebook Ads – w ramach Serwis korzysta z tzw. kodów remarketingowych. Kody wykorzystywane są w celu dopasowania zindywidualizowanych reklam do poszczególnych Klientów, a następnie ich wyświetlenie w sieci reklamowej danego dostawcy (Google lub Facebook). Sieci te obejmują zarówno witryny dostawców, jak również ich partnerów handlowych. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępna są na witrynach dostawców, w tym:
• Google – https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl
• Facebook: https://www.facebook.com/policy/cookies/
3. W związku z korzystaniem z plików cookies, Sprzedawca gromadzi wyłącznie dane statystyczne, związane z historią przeglądania. Inne dane (jak np. imię, nazwisko, adres itd.) nie są w żaden sposób utrwalane.

§4
1. Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia w ustawieniach przeglądarki internetowej lub poprzez konfigurację usługi – w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

Załącznik nr 3 do regulaminu – Ogólne Warunki Gwarancji

1. Sprzedawca udziela Klientom gwarancji jakości na Towary zakupione za pomocą Sklepu – na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Gwarancji.
2. Gwarancja udzielona jest w odniesieniu do:
a) […..]
– o ile wynika to z opisu Towaru, umieszczonego w Sklepie.
3. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest okazanie Sprzedawcy paragonu, faktury VAT lub innego dowodu sprzedaży Towaru.
4. Uprawnienia tytułem gwarancji przysługują wyłącznie pierwszemu nabywcy Towarów (Klientowi). Klient nie ma prawa do przeniesienia owych uprawnień na osoby trzecie.
5. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze, które ujawniły się i zostały niezwłocznie zgłoszone Sprzedawcy w okresie gwarancji.
6. Gwarancja nie obejmuje przypadków, gdy:
a) wada Towaru powstała w wyniku nieprawidłowego zamontowania,
b) wada Towaru powstała podczas transportu,
c) Towar był niewłaściwie używany, wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub niewłaściwie konserwowany,
d) nie stosowano zalecanych przez producenta materiałów eksploatacyjnych,
e) wada Towaru nie występuje w normalnych warunkach eksploatacji,
f) Towar został poddany samowolnej przeróbce, modyfikacji, naprawie lub został rozmontowany;
g) wada powstała w wyniku normalnego zużycia eksploatacyjnego Towaru.
h) wada Towaru została zgłoszona Sprzedawcy po 14 dniach od jej ujawnienia.
7. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów, wydanych razem z Towarami wskazanymi w pkt. 1 OWG, jak zwłaszcza: […]
8. Warunkiem rozpatrzenia roszczeń Klienta, wynikających z udzielonej gwarancji, jest:
a) Przesłanie zgłoszenia wady, zawierającego elementy wskazane w § 6 ust. 3 Regulaminu.
b) Na żądanie Sprzedawcy – przesłanie przez Klienta Towaru, którego dotyczy zgłoszenie, do siedziby Sprzedawcy.
9. Zgłoszenia gwarancyjne powinny być wysyłane pocztą elektroniczną na adres: ………………………….. Zgłoszenia gwarancyjne będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od otrzymania przez Sprzedawcę kompletnego zgłoszenia (spełniającego wszystkie wymogi wskazane w Regulaminie oraz OWG), a gdyby okazało się to konieczne – od doręczenia Sprzedawcy Towaru, do którego zgłoszenie się odnosi.
10. W przypadku uznania roszczenia z tytułu gwarancji, Sprzedawca według swojego wyboru naprawi Towar, wymieni Towar na taki sam Towar wolny od wad lub na Towar podobny o parametrach nie gorszych niż Towar reklamowany – w terminie 30 dni od daty uznania zgłoszenia gwarancyjnego.
11. W przypadku uznaniu roszczenia i podjęciu decyzji o wymianie Towaru na nowy, jeżeli zgłoszenie rozpatrzono bez odesłania Towaru do Sprzedawcy, Sprzedawca może wezwać Klienta do zwrotu Towaru i przekazania odpowiedniej dokumentacji.
12. W przypadku nie uznania roszczenia z tytułu gwarancji, Klient jest zobowiązany do odbioru Towaru na własny koszt w ciągu 7 dni od otrzymania stanowiska Sprzedawcy w przedmiocie nieuznania roszczenia. Jeżeli w terminie 30 dni od daty otrzymania odmowy uznania roszczenia Klient nie odbierze Towaru, Sprzedawca może zniszczyć Towar. W takim przypadku Klientowi nie przysługują żadne dalsze roszczenia.
13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Klienta w związku z wystąpieniem wady i nie pokrywa kosztów montażu i demontażu Towaru oraz innych ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z używaniem wadliwego Towaru, jak i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone korzyści, w tym utratę klientów, zmniejszenie sprzedaży lub zysków, utratę dobrego imienia firmy lub szkód powstałych w związku z postępowaniem wszczętym przez osoby trzecie.
14. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko tych Towarów, które wprost w niej wskazano i przyznaje tylko wyraźnie zastrzeżone uprawnienia.

Sekretariat

Pracujemy pn-pt w godzinach 7.00-16.00
soboty w godzinach 7.00-12.00

biuro@stalmark.pl
serwis@stalmark.pl
+48 33 476 13 26

STALMARK

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Przemysłowa 21
34-120 Andrychów
NIP: 5512629442